جریان نقدی دوره ای فرآور

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش