فرآور در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/29 1399/4/31
6 ماهه 1398/7/30 1399/7/29
6 ماهه حسابرسی شده 1398/8/28 1399/8/24
9 ماهه 1398/11/8
12 ماهه 1399/2/30