جریان نقدی دوره ای کيميا

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش