تغییر اجزا سود و زیان کيميا

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/91399/12
Change Eps % -79%-44%--
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل