جریان نقدی دوره ای تکنو

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش