تکنو در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/5/12
6 ماهه 1398/8/7 1399/8/3
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/19
9 ماهه 1398/12/1
12 ماهه 1399/3/29
12 ماهه حسابرسی شده 1399/4/24