جریان نقدی دوره ای لسرما

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش