لسرما در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1399/5/1 1399/5/1
6 ماهه 1398/7/30 1399/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/13
9 ماهه 1398/11/13
12 ماهه 1399/2/31
12 ماهه حسابرسی شده 1399/5/28