جریان نقدی دوره ای بالبر

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش