بالبر در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/10/30 1398/10/30
6 ماهه حسابرسی شده 1399/3/1 1399/3/1
9 ماهه 1398/4/26
12 ماهه 1398/8/29 1399/8/30
12 ماهه حسابرسی شده 1398/10/11