جریان نقدی دوره ای خبهمن

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش