خبهمن در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1395 سال 1396
3 ماهه 1395/4/30 1396/4/28
6 ماهه 1395/7/28 1396/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1395/10/18 1396/9/29
9 ماهه 1395/10/30