جریان وجه نقد سالانه شبندر

روند سالانه


تغییرات سالانه
درصد از فروش