تغییر اجزا سود و زیان شبندر

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/91399/12
Change Eps % -42%34%--
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل