جریان وجه نقد سالانه پارس

روند سالانه


تغییرات سالانه
درصد از فروش