تغییر اجزا سود و زیان نعطرين

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/61397/91397/12
Change Eps % 5%37%58%80%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل