پوشش سود سالانه نعطرين

پوشش سود
سال جاری سال قبل تعدیل بودجه دوره مالی
28% 3 ماهه
51% 6 ماهه
77% 9 ماهه
104% 12 ماهه
پوشش سود