تغییر اجزا سود و زیان خراسان

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/61397/91397/12
Change Eps % 30%87%88%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل