خراسان در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1396 سال 1397
3 ماهه 1396/4/24 1397/4/31
6 ماهه 1396/7/25 1397/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1396/8/24 1397/8/30
9 ماهه 1396/10/27 1397/10/30
12 ماهه 1397/1/21
12 ماهه حسابرسی شده 1397/2/19