تغییر اجزا سود و زیان ماديران

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1398/31398/61398/91398/12
Change Eps % 973%---
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل