ماديران در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1397 سال 1398
3 ماهه 1397/4/30 1398/4/15
3 ماهه 1398/4/15 1398/4/15
6 ماهه 1397/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1397/8/15
9 ماهه 1397/10/15
12 ماهه 1398/2/28
12 ماهه حسابرسی شده 1398/3/28