تغییر اجزا سود و زیان غشان

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/12
Change Eps % -88%-36%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل