غشان در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/25 1399/4/30
6 ماهه 1398/7/30 1399/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1399/8/28 1399/8/28
12 ماهه 1399/2/27
12 ماهه حسابرسی شده 1399/2/27