اهمیت دوره بازپرداخت بدهی در تجزیه و تحلیل صورت مالی (قسمت دوم)

یکی از مهم ترین بخش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت، توانایی باز پرداخت بدهی ها است. توانایی باز پرداخت بدهی ها امکان موفقیت مالی و توانایی پوشش بدهی های بلند مدت شرکت را نشان میدهد.

متوسط دوره پرداخت بدهی ها چیست؟

متوسط دوره پرداخت بدهی یکی از نسبت های عملکردی میباشد که نشان دهنده مدت زمانی است که تامین کننده میتوانند مطالبات خود را از شرکت وصول نماید

مالکیت مادی و معنوی این سایت متعلق است به namasashm.com