محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ( ROI ) در تحلیل بنیادی شرکت ها

بازگشت سرمایه نسبت بین سود خالص و هزینه های ناشی از سرمایه‌گذاری برخی منابع است. بازدهی سرمایه گذاری بالا به این معنی است که سود ناخالص داخلی به طور مطلوب هزینه های سرمایه گذاری آن را پوشش میدهد.

مالکیت مادی و معنوی این سایت متعلق است به namasashm.com