تحلیل کاربردی متوسط دوره وصول مطالبات (نسبت های مالی)

متوسط دوره وصول مطالبات نشان می دهد که به طور میانگین چند روز طول می کشد تا مطالبات شرکت وصول گردد این نسبت از تقسیم میانگین حساب ها و اسناد دریافتنی طی دوره ضربدر ۳۶۵ تقسیم بر درامد حاصل می شود

مالکیت مادی و معنوی این سایت متعلق است به namasashm.com