ترازنامه سالانه نفت سپاهان

روند سالیانه


تغییر نسبت به سال قبل
درصد از فروش