جریان نقدی دوره ای نفت سپاهان

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش