سود و زیان دوره ای نفت سپاهان

روند دوره ای


نسبت پوشش بودجه پیش بینی شده
درصد از فروش