جریان نقدی دوره ای زفکا

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش