تغییر اجزا سود و زیان زفکا

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1398/31398/61398/91398/12
Change Eps % 179%160%71%61%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل