زفکا در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1397 سال 1398
3 ماهه 1398/4/31 1398/4/31
6 ماهه 1398/7/30 1398/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1397/11/13 1398/8/29
9 ماهه 1397/11/15 1398/10/30
12 ماهه 1398/2/10 1399/2/18
12 ماهه حسابرسی شده 1398/2/18 1399/2/20