جریان نقدی دوره ای چخزر

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش