چخزر در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
6 ماهه 1399/7/27 1399/7/27
6 ماهه حسابرسی شده 1399/8/26 1399/8/26
12 ماهه 1399/7/27