تغییر اجزا سود و زیان چخزر

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/61399/12
Change Eps % -49%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل