جریان نقدی دوره ای چکاپا

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش