تغییر اجزا سود و زیان چکاپا

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/61399/9
Change Eps % -82%-71%-51%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل