چکاپا در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1399/2/8 1399/2/8
6 ماهه 1399/5/24 1399/5/24
6 ماهه حسابرسی شده 1399/7/23 1399/7/23
9 ماهه 1399/7/30 1399/7/30