جریان نقدی دوره ای سبزوا

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش