تغییر اجزا سود و زیان سبزوا

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/61397/91397/12
Change Eps % -1120%--975%-263%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل