سبزوا در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1396 سال 1397
3 ماهه 1396/11/10 1397/10/30
6 ماهه 1396/2/9
6 ماهه حسابرسی شده 1396/3/17
9 ماهه 1396/5/2 1397/4/28
12 ماهه 1396/10/19 1397/10/4
12 ماهه حسابرسی شده 1396/11/7 1397/10/24