جریان نقدی دوره ای فزرين

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش