پوشش سود سالانه فزرين

پوشش سود
سال جاری سال قبل تعدیل بودجه دوره مالی
18% 3 ماهه
79% 6 ماهه
89% 9 ماهه
125% 12 ماهه
پوشش سود