تغییر اجزا سود و زیان فزرين

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/61397/91397/12
Change Eps % 44%-7%23%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل