جریان نقدی دوره ای دعبيد

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش