جریان وجه نقد سالانه دعبيد

روند سالانه


تغییرات سالانه
درصد از فروش