دعبيد در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1399/1/31 1399/1/31
6 ماهه 1398/4/30 1399/4/30
6 ماهه حسابرسی شده 1398/5/28 1399/5/29
9 ماهه 1399/7/30 1399/7/30
12 ماهه حسابرسی شده 1398/11/30