تغییر اجزا سود و زیان بهپاک

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/41397/61397/91397/12
Change Eps % --84%90%96%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل