پوشش سود سالانه بهپاک

پوشش سود
سال جاری سال قبل تعدیل بودجه دوره مالی
42% 3 ماهه
34% 4 ماهه
79% 45% 6 ماهه
111% 62% 9 ماهه
214% 115% 12 ماهه
پوشش سود