بهپاک در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1396 سال 1397
3 ماهه 1397/1/28
4 ماهه 1396/3/3
6 ماهه 1396/4/29 1397/4/30
6 ماهه حسابرسی شده 1396/6/14 1397/6/11
9 ماهه 1396/7/29 1397/7/29
12 ماهه 1396/12/28 1397/10/5
12 ماهه حسابرسی شده 1397/1/18 1397/12/6